3425 459 919 98+
3661 2214 21 98+
9472 4403 21 98+

باربری و اتوبار شمال تهران

باربری و اتوبار سازمان آب

باربری شمال تهران | اتوبار شمال تهران 

باربری و اتوبار شمال تهران که مناطق : یک ، دو ، سه را تحت پوشش خود قرار می دهد . 

شماره تماس باربری و اتوبار سازمان آب : 22143661