3425 459 919 98+
3661 2214 21 98+
9472 4403 21 98+

باربری و اتوبار شهرک دانشگاه

باربری و اتوبار سازمان آب

باربری شهرک دانشگاه | اتوبار شهرک دانشگاه 

باربری و اتوبار شهرک دانشگاه دارای رانندگانی ماهر و آشنا با مسیر می باشد . باربری و اتوبار شهرک دانشگاه رانندگان خود را موظف نموده است که در صورتی که در طی مسیر مجبور به گرفتن ترمزهای ناگهانی شدند ، فورا توقف کرده و سلامت اثاثیه شما را تایید نماید.

از آنجایی که باربری و اتوبار شهرک دانشگاه خود را در مقابل قانون و مشتریان گرامی مسئول می داند لذا اقدام به بیمه کردن لوازم شما قبل از بار زدن آنها می نماید تا در صورت صدمه دیدن لوازم حین جابه جایی بتوانید خسارت خود را از بیمه پس بگیرید.

شماره تماس باربری و اتوبار شهرک دانشگاه : 22143661

باربری ارزان
باربری و اتوبار شهرک دانشگاه