3425 459 919 98+
3661 2214 21 98+
9472 4403 21 98+

قیمت باربری در تهران

ردیف مورد قیمت(تومان) توضیحات
1 نیسان بار(کمتر از 2 ساعت) 45.000 - 60.000

هزینه باربری به ازای ساعت کاری اضافی 20.000 تومان

2 وانت بار (کمتر از 2 ساعت) 45.000 - 50.000

هزینه باربری به ازای ساعت کار اضافی 25.000 تومان

3 کامیون ،خاور608 ، خاور808(کمتر از 3 ساعت) 80.000 - 105.00

هزینه باربری به ازای ساعت کار اضافی یک سوم هزینه

4 کارگر(کمتر از 3 ساعت) 25.000 - 30.000

هزینه باربری به ازای ساعت کار اضافی یک سوم هزینه